J.F. Kennedy’s 1,000 Point Scorers

jfk2

Player Name Points Scored Year Graduated
Jay Jorgensen 1,403 1974
Bobby Jorgensen 1,100 2004
Lenny Reyes   1990
Alfonzo Thomas   1995