J.F. Kennedy’s 1,000 Point Scorers

jfk2

Player Name Points Scored Year Graduated
Jay Jorgensen 1,403 1974
Alfonzo Thomas 1,317 1995
Lenny Reyes 1,207 1990
Bobby Jorgensen 1,023 2004